Termeni şi Condiţii de utilizare

Prezentul document stabilește drepturile şi obligațiile ce decurg din folosirea Site-ului şi/sau a serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiții.

DEFINIŢII

Fiecare dintre expresiile menționate în Termenii şi Condiţiile de Utilizare (în continuare Condiţii) va avea următoarea semnificaţie:

Comunitatea eXPRIM: platformă online dedicată Utilizatorilor Site-ului, prin intermediul căreia puteţi participa la sondaje online pe diverse teme de interes pentru dvs., timpul dedicat participării la aceste sondaje fiind recompensat conform Secțiunii „SISTEMUL DE RECOMPENSARE” din prezentele Condiţii;

Cont Utilizator sau Cont: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secțiunea „ÎNREGISTRAREA ÎN COMUNITATEA eXPRIM”;

Utilizator: orice persoană fizică care devine membru al Comunităţii eXPRIM, creându-şi un Cont de Utilizator;

Site: semnifică domeniile de internet www.exprim.ro şi www.mercury.ro  administrate şi controlate de către Societate;

Societate: desemnează Mercury Research S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Bucureşti, Str. Copilului nr. 16, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/2947/1994, C.I.F. 5659410, Atribut Fiscal RO.

DESPRE COMUNITATEA EXPRIM

Comunitatea eXPRIM reprezintă o platformă online dedicată realizării de sondaje de opinie şi studii de piață care oferă Utilizatorilor, în schimbul participării la cercetările desfăşurate, ocazia de a fi recompensaţi într-una din formele descrise la Secțiunea „SISTEMUL DE RECOMPENSARE”.

Condiția prealabilă participării la sondajele eXPRIM este de a vă înregistra ca membru al Comunității eXPRIM, prin deschiderea unui Cont de Utilizator.

Ca membru al Comunității eXPRIM, veți fi invitați să participați la cercetări de piaţă pe diverse teme de interes personal sau strategic pentru companiile partenere Societăţii.

În schimbul participării la sondajele şi studiile de piaţă lansate de către Societate, veți câștiga puncte pe care le puteţi apoi converti în bonuri valorice sau în voucher de cumpărături.

Serviciile furnizate prin intermediul Site-urilor sunt rezervate doar persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, acestea având obligaţia respectării prezentelor Condiții şi a legislației în vigoare.

Crearea de către Dvs. a unui Cont de Utilizator, implică acceptarea prealabilă şi fără rezerve a prezentelor Condiții de Utilizare.

ÎNREGISTRAREA ÎN COMUNITATEA eXPRIM

Înregistrarea Contului

Pentru crearea unui Cont de Utilizator, orice persoană trebuie să treacă prin procedura de înregistrare: să completeze un formular de înregistrare, să se înregistreze și să primească un nume de utilizator și o parolă care îi sunt necesare pentru utilizarea serviciilor furnizate de către Societate prin intermediul platformei online. Formularul de înscriere este disponibil în cadrul domeniului  http://www.exprim.ro  la Secțiunea «Creează-ţi Cont».

Utilizatorul se obligă să completeze formularul de înscriere şi ulterior profilul de Utilizator cu bună-credință, furnizând informații exacte şi complete, acesta fiind deținătorul legal al adresei de e-mail precum şi a tuturor informațiilor furnizate cu ocazia înregistrării Contului. De asemenea, Utilizatorul trebuie să se asigure că datele de contact furnizate vor fi corecte, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului.

Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmărește inducerea în eroare cu privire la identitatea deținătorului legal şi a informațiilor ce vor fi asociate Contului.

Înregistrarea Contului are valoare contractuală între Societate şi Utilizator şi vă asumaţi toate drepturile şi obligațiile ce decurg din prevederile Termenilor şi Condițiilor de Utilizare. Astfel, Utilizatorul recunoaște în mod expres că a luat la cunoștință de prezentele Condiții şi le-a acceptat în mod neechivoc, fiindu-i astfel pe deplin opozabile.

Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Utilizatori. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, utilizarea Contului presupune existenţa identității între deținătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator, Contul de Utilizator şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil. Dvs., în calitate de Utilizator, veți fi răspunzător de utilizarea Contului, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără voia dvs. În acest sens, vă obligați să utilizați personal Contul dvs. şi să nu transferați, cesionați, vindeţi, împrumutați sau să transmiteţi în orice alt mod Contul dvs. de Utilizator şi/sau parola aferentă unei terțe persoane sau entități. Dvs. sunteți unica persoană responsabilă de păstrarea confidențialității informațiilor şi a parolei aferente Contului.

Utilizatorul este de acord să sesizeze Societatea în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe Site. De asemenea, Utilizatorul este de acord să folosească butonul de ieșire din Contul de Utilizator („logout”) când dorește să părăsească Site-ul. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă materială sau morală provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către Utilizator.

În oricare din situațiile de mai sus, Societatea, dacă consideră de cuviință, va putea bloca parola, utilizarea oricăror servicii ale Site-ului, sau să scoată şi să șteargă orice material din cadrul serviciilor, putând totodată să întrerupă furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără transmiterea vreunei notificări prealabile.

Încălcarea de către Utilizator a oricărei obligații din cele expuse mai sus poate atrage după sine excluderea din Comunitate, fără prealabilă notificare, şi implicit pierderea punctelor acumulate în urma participării la studiile noastre.

Validarea Contului şi completarea Profilului de Utilizator

După validarea Contului, Utilizatorul va trebui să completeze chestionarul de stabilire a subiectelor de interes („Profilul Utilizatorului”). Completarea Profilului se va realiza prin accesarea Secțiunii „Informațiile mele personale” disponibilă în interfața aferentă accesării Contului. În această Secțiune va trebui să răspundeți la întrebările predefinite, prin selectarea unuia sau, după caz, a mai multor răspunsuri care corespund situației dvs. reale.

Recomandăm completarea integrală a Profilului, un profil complet crescând probabilitatea de a vă califica pentru participarea la unele sondaje.

PARTICIPAREA LA SONDAJE

Ca membru al Comunității eXPRIM, veți fi invitați, prin intermediul adresei de e-mail, să participați la realizarea de sondaje, studii şi cercetări de piaţă pe diverse teme.
Participarea la o cercetare este voluntară, Dvs. veți putea decide dacă doriți să dați curs invitațiilor transmise de Societate.

Un Utilizator nu va putea răspunde la un chestionar decât o singură dată.
Numărul invitaţiilor pe care le veți primi este variabil, Societatea negarantând un număr minim de invitații de participare la sondaje. Frecvenţa participărilor dumneavoastră la sondaje depinde de numărul de invitaţii primite pe e-mail. Societatea va încerca transmiterea a cât mai multor invitații.

Timpul de răspuns cerut pentru completarea unui chestionar variază în funcție de o serie de criterii, de complexitatea sondajului sau a temei pe marginea căreia Utilizatorii vor trebui sa răspundă.

Dacă ați hotărât să dați curs invitației de a răspunde la vreun sondaj este important să completați chestionarul în totalitate şi cât mai curând după ce ați primit emailul cu invitația Dvs.

Este posibil să închidem o cercetare înainte ca dvs. să fi participat la ea. Acest lucru se întâmplă atunci când un mare număr de respondenți au răspuns deja. În aceste situaţii veți primi un mesaj prin care veți fi informat de acest lucru.

Primele întrebări ale chestionarului au ca scop determinarea dacă studiul e adecvat profilului dvs. Dacă prin răspunsurile oferite rezultă că studiul în cauză nu se potrivește Profilului dvs. de membru, atunci nu veți putea participa, nu veți completa chestionarul până la sfârșit şi prin urmare nu veți câștiga punctele aferente.

În schimb, dacă prin răspunsurile furnizate rezultă că sunteți compatibil criteriilor de selecție, atunci veți putea participa la sondajul respectiv, astfel că respectând condițiile din prezentul document, la sfârșitul chestionarului în contul dvs. vor fi alocate punctele aferente chestionarului anunțate cu ocazia transmiterii invitației.

Prin urmare, în funcție de situațiile descrise mai sus, Utilizatorul va primi unul din următoarele mesaje:

Early screen out – înseamnă că studiul nu a corespuns Profilului dvs. Un exemplu ar fi dacă studiul privește îmbunătățirea unui produs pe care dvs. nu l-ați încercat niciodată iar acest lucru rezultă din chiar răspunsul dvs. la una din întrebările chestionarului – “Consumați marca X” – şi Dvs. răspundeți “Nu”. Aceste întrebări pot varia în complexitate şi pot fi uneori mascate, în funcție de chestionar. În atare situație, nu veți putea participa la studiul respectiv şi nici nu veți primi puncte.

Quota full – Înseamnă ca s-au strâns destule răspunsuri pentru categoria dvs. (numărul necesar de persoane de o anumita vârstă, sex, dintr-o anumită localitate). Nu mai puteți participa si nu veți primi puncte.

Complete – înseamnă ca ați completat chestionarul în mod corect şi complet, iar durata de completare s-a încadrat în limite de timp prevăzute în invitație. Urmează ca în contul dvs. să se actualizeze numărul de puncte corespunzător – cel menționat în mesajul de invitație.

Se poate întâmpla, în unele cazuri ca, deși a fost completat chestionarul până la final, punctele să nu se regăsească în cont. În acest caz vă rugăm să ne înștiințați despre acest inconvenient şi să ne acordați o perioadă de timp pentru a verifica motivul care a generat acestă situație. După verificări, în cazul în care chestionarul a fost completat corect şi nu au fost înregistrate fraudări (exemplu: chestionarul nu a fost completat de o altă persoană decât cea care deține Contul, durata de completare a chestionarului s-a încadrat in limite normale, respondentul  nu a furnizat răspunsuri eronate la întrebările de verificare ale chestionarului, etc.) punctele cuvenite vor fi adăugate in Cont, într-o perioada mai lungă, aproximativ o lună.

Link-ul cuprins in invitația de participare la studiu poate fi accesat o singură dată. Dacă, din diferite motive (întreruperea curentului electric, a conexiunii la internet, închiderea accidentală a ferestrei studiului, etc.), pagina sondajului a fost închisă, reaccesarea link-ului nu va permite reluarea/continuarea completării chestionarului, veți primi mesajul că ați participat deja la studiu. Emailurile legate de sondaj dar şi despre orice alte dificultăți întâmpinate pot fi trimise la adresa panel[at]exprim.ro. În oricare din aceste situații, Utilizatorul nu va mai putea participa la studiul respectiv şi nu va putea primi punctele aferente.

SISTEMUL DE RECOMPENSARE

Pentru fiecare chestionar completat până la final (înregistrat în sistemul nostru cu statusul “Complete”) Utilizatorul va fi recompensat prin alocarea numărului de puncte prevăzut în invitația de lansare a sondajului. Aceste puncte se vor aloca în mod diferențiat de la un chestionar la altul în funcție de gradul de dificultate, complexitatea şi durata medie estimată a chestionarului. La fiecare invitație de participare la studiile noastre se va specifica durata chestionarului şi numărul de puncte ce pot fi câștigate în cazul în care chestionarul este completat până la final.

Când un Utilizator acumulează peste 200 de puncte, acesta va avea dreptul de a transforma punctele acumulate într-una din următoarele forme de recompensare: bonuri cadou sau vouchere de cumpărături valabile in rețeaua www.emag.ro.  Regula privind transformarea punctelor în sume de bani este dată de următorul algoritm: 1 punct este echivalentul a 0.5 RON. Conversia punctelor se realizează atunci când ați atins pragul de 200 de puncte, echivalentul a 100 RON.

Suma netă pe care o veți primi reprezintă suma acumulata, minus taxele în vigoare. Emiterea bonurilor cadou sau a voucherelor se va face după scăderea taxelor impuse de legislația în vigoare.  Suma acumulată nu poate fi transferată dintr-un cont în altul.

Pentru conversia punctelor acumulate şi retragerea acestora trebuie sa parcurgeți pașii următori:

Caz 1. Bonuri cadou

Pas 1: Logaţi-vă în contul dvs.

Pas 2: Daţi click pe secțiunea “Profilul meu”;

Pas 3: Daţi click pe secţiunea „Actualizează-ţi profilul”;

Pas 4: În partea de jos a ecranului, la secțiunea “Metodă de plată” aveți opțiunea de a vă alege modul prin care doriţi retragerea punctelor: sub formă de bonuri cadou sau voucher de cumpărături pe site-ul www.emag.ro;

Pas 5: Bifaţi prima căsuţă (în cazul retragerii punctelor sub formă de bonuri cadou):

Pas 6: Dați click pe butonul “Actualizează”.

Aceste bonuri vor ajunge la Utilizator prin curierat rapid la adresa pe care ați furnizat-o în momentul înscrierii în Comunitate. Scrisoarea  va pleca spre Utilizator, în mod obișnuit, între data de 10 şi 15 a lunii următoare lansării cererii.

Caz 2. Voucher eMAG

Pas 1: Logaţi-vă în contul dvs.

Pas 2: Daţi click pe secțiunea “Profilul meu”;

Pas 3: Daţi click pe secţiunea „Actualizează-ţi profilul”;

Pas 4: În partea de jos a ecranului, la secțiunea “Metodă de plată” aveți opțiunea de a vă alege modul prin care doriți retragerea punctelor: sub formă de bonuri cadou sau voucher de cumpărături pe site-ul www.emag.ro;

Pas 5: Bifați a doua căsuţă (în cazul retragerii punctelor sub formă de voucher eMAG):

Pas 6: Dați click pe butonul “Actualizează”.

Acest voucher poate fi folosit pentru orice fel de cumpărături de produse de pe portalul eMAG. Codul va fi generat şi va fi trimis pe adresa Dvs. de e-mail între data de 10 şi 15 a lunii următoare lansării cererii.

Cererea de retragere a punctelor se onorează, în mod obișnuit, până la data de 15 ale lunii viitoare celei în care un Utilizator a înaintat cererea sa. Cu titlu de excepție, din motive independente de voința Societății, comanda va putea fi onorată într-un termen mai lung, termen care însă nu va putea depăși 6 luni de zile. În toată această perioadă, statusul comenzii Utilizatorului va figura ca fiind „în curs de procesare”.

Puteți verifica dacă plata a intrat în procesare accesând contul dvs. personal din comunitatea eXPRIM sau ne puteți întreba, trimițându-ne un email pe adresa: panel[at]mercury.ro.

CONTROLUL EXERCITAT DE SOCIETATE

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor din prezentele Condiții sau când există indicii sau repere privind încălcarea dispozițiilor prezentei, Societatea își rezervă dreptul de a aplica, în orice mod, potrivit propriei sale opțiuni sau la cererea oricărei autorități, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acțiunea, fără a fi obligată să îndeplinească altă formalitate şi fără a fi ținută să justifice motivele, oricare dintre următoarele măsuri:

  1. a) limitarea drepturilor Utilizatorului de a participa la chestionarele, sondajele şi/sau studiile lansate de către Societate;
  2. b) anularea Contului Utilizatorului.

Sancțiunea prevăzuta la lit. a) de mai sus va putea fi dispusă pentru oricare din următoarele situații:

completarea neatentă a chestionarelor;

completarea superficială a chestionarelor prin furnizarea de răspunsuri într-un timp mai scurt decât cel recomandat de către Societate prin intermediul invitației.

Constatarea de către Societate a oricăreia din situațiile de mai sus atrage, pe lângă sancțiunile incidente, şi neacordarea punctelor ce i s-ar fi cuvenit Utilizatorului dacă nu ar fi încălcat obligațiile prevăzute de prezentele Condiții.

Societatea va putea dispune anularea Contului de Utilizator în oricare din următoarele situații:

neconcordanţa date reale faşă de profil sau de la un chestionar/sondaj la altul ( ex: 45 ani în profil şi 25 ani în chestionar);

completarea de către o altă persoană a sondajului;

completarea superficială a sondajului, folosirea unui limbaj ofensator/calomnios/ discriminatoriu sau având un conţinut nerelevant întrebărilor din sondaj.

Pentru a garanta calitatea analizelor statistice livrate, Societatea are dreptul de a șterge un membru din baza sa de date, fără a-l notifica în prealabil şi fără a-şi justifica decizia. În această  situație, Utilizatorul va pierde automat toate punctele acumulate.

Dacă în calitate de membru al Comunităţii EXPRIM aţi fost invitat, dar nu aţi răspuns la niciun sondaj pe o perioadă mai mare de 12 luni, Societatea îşi rezervă dreptul, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea oricărei formalități suplimentare, de a vă anula Contul de Utilizator. Acest lucru presupune pierderea de către Utilizator a punctelor şi a eventualelor drepturi la bonificații. Din acel moment nu veți mai primi invitații la studiile si chestionarele noastre pe adresa de email asociată contului șters.

cont şters = înseamnă anularea dreptului de Utilizator care atrage după sine pierderea punctelor deţinute şi orice drept la bonificaşii. Odată cu ştergerea contului nu veţi mai primi invitaţii la studiile noastre pe adresa de email asociată contului asupra căruia s-a exercitat această acţiune.

Pentru a vă dezabona puteți accesa oricând în contul personal secțiunea Dezînregistrare  sau puteți trimite un email cu titlul “Dezabonare” la adresa panel[at]mercury.ro. Acest lucru presupune pierderea eventualelor drepturi la bonificații. Din acel moment nu veți mai primi invitații la studiile noastre.

Forumul Utilizatorilor

Societatea își rezervă dreptul, ca pe lângă alte masuri ce se impun, să șteargă sau să modifice parțial comentariile Utilizatorilor în cazul în care se constată că acestea încalcă Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acestea au un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Societății, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. Constatarea de către Societate a unei conduite ce ar contraveni obligațiilor prevăzute în prezentele Condiții dă dreptul Societății de a anula Contul de Utilizator al cărui titular nu se conformează obligațiilor ce îi incumbă şi care îi vor fi aduse la cunoștință.

Societatea nu are obligația legală de a controla comentariile Utilizatorilor, conținutul materialelor sau a informațiilor oferite de către Utilizatori, disponibile pe Site. Societatea nu își asumă veridicitatea şi exactitatea comentariilor, a conținutului materialelor sau a informațiilor postate pe Site de către Utilizatori.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că platforma online va fi disponibilă neîntrerupt sau fără erori. Societatea nu va fi responsabilă pentru nefurnizarea la timp sau complet a serviciilor sale din cauze ce exced în orice mod controlului şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorii le-ar putea suferi din această cauză.

Societatea nu este responsabilă de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute din motive independente de voința Societății.

Din motive tehnice, Societatea are dreptul sa întrerupă furnizarea totală sau parțială a Serviciilor, cu sau fără înștiințarea prealabilă a Utilizatorilor.

Utilizatorul acceptă că folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc şi că toate serviciile Societății, conținutul şi paginile de internet sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

orice garanție de neîntrerupere a serviciilor de la Site-ului,

disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale şi conținutului.

Societatea nu oferă nicio garanție conform căreia:

serviciile vor îndeplini toate cerințele dumneavoastră;

serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

rezultatele ce se vor putea obține din folosirea Site-ului şi a serviciilor puse la dispoziție vor fi fiabile, disponibile sau vor satisface cerinţele Utilizatorilor.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau prejudicii, inclusiv, dar fără a se limita la: nerealizarea de profit, imposibilității de folosire, existenţa vreunor prejudicii sau alte pagube care apar în legătură cu folosirea Site-ului pentru oricare din următoarele situații:

  1. a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor Site-ului;
  2. b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor furnizate;
  3. c) declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor Site-ului;
  4. d) orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut, cât şi structura Site-ului, sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societății. Orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice sunt protejate de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea Societății.

Site-ul este deținut şi administrat de către Societate. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor şi drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest Site aparțin Societății.

Societatea îşi rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus şi îşi va exercita la nevoie aceste drepturi in limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui Site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe Site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Societății.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe Site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe Site.

Site-ul conţine linkuri (“hyperlinkuri”) către alte website-uri care sunt administrate de terţi şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societății.

Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile către domeniile web ale terţilor sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe site-urile redirecţionate nu ne aparţin. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor terţilor.

Administratorii domeniilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe Site sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini.

Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care pot surveni in legătură cu paginile accesate printr-un hyperlink.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Mercury Research S.R.L. („Societatea”) este înregistrată în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 6457.

Societatea asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor. Această obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Utilizator unor părţi terţe. Utilizatorul va avea acces permanent la Politica de confidențialitate pentru a o putea consulta în orice moment.

Ca o condiție a utilizării Site-ului, prin înregistrarea pe site acceptați faptul că vă vom trimite mesaje administrative legate de activitatea Utilizatorului pe Site. Dacă nu doriți să primiți invitații de participare la sondaje din partea noastră, apăsând butonul de dezabonare de la sfârșitul emailurilor noastre, Societatea va renunța a vă mai comunica astfel de mesaje. Cu toate acestea, în cazul aparițiilor unor situații ce pot avea legătură cu administrarea/blocarea/ștergerea Contului de Utilizator, Societatea îşi rezervă dreptul de a notifica Utilizatorii cu privire la aceste situații.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Societății şi vă dați acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Societate, afiliații şi colaboratorii acesteia.

Prin înscrierea în comunitate sunteți de acord ca Mercury Research să folosească tehnologia amprentelor digitale pentru a culege informații cu privire la hardware-ul, software-ul computerului dvs., adresa de IP, tipul de browser folosit, tipul sistemului de operare folosit, etc. Aceste informații sunt colectate pentru a îmbunătăți calitatea studiilor noastre şi pentru a împiedica fraudarea sondajelor prin completarea acestora de mai multe ori de către același membru.

Mercury Research nu va folosi niciodată datele furnizate de dumneavoastră în alt scop decât cel statistic, al cercetării. Membrii Comunității eXPRIM sunt de acord ca Mercury Research să utilizeze aceste informații în sens statistic.

Membrii comunității online eXPRIM îşi dau acordul ca Mercury Research să furnizeze informațiile şi răspunsurile la sondaje unei alte firme de cercetare de piață. Cu toate acestea, acea firmă de cercetare de piață va utiliza acele informații doar în sens statistic, fără a da publicității numele persoanelor, adresa, sau alte informații private.

Societatea poate furniza datele dvs. cu caracter personal către administratorii platformei Cint, precum şi altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță şi că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată/bancare, sau alte servicii.

Datele şi informațiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate şi către autoritățile abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.

Mijloacele de colectare a informațiilor

Puteți naviga pe Site fără a dezvălui datele dvs. personale.
Site-ul poate colecta date cu caracter personal numai cu acordul dvs. şi furnizându-le voluntar.

Anumite servicii oferite de Site pot fi folosite doar în urma introducerii voluntare de date cu caracter personal la înregistrarea Contului de Utilizator.

Cookie-uri

Uneori Site-ul colectează date anonime furnizate prin intermediul browserului, de la vizitatorii Site-ului, pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Analizele făcute cu ajutorul datelor furnizate de cookie-uri ajută la identificarea numărului de vizitatori, numărului de pagini vizitate, şi nivelul de interes asupra anumitor pagini din Site.

Cookie-urile sunt date pe care un site le trimite către browserul tău şi care pot fi apoi salvate pe hard-disk.

Daca nu dorești ca datele despre accesarea Site-ului sa fie transmise către Site, poți dezactiva opțiunea cookie-uri.

Procesarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea Datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau, în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor respective.

Drepturile prevăzute de Legea 677/2001 și legea 506/2004, şi recunoscute Utilizatorilor

dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu ;

dreptul de a merge în instanţă şi a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 677/2001;

persoana în cauză poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.

dreptul de a cere Societății sa înceteze în a mai trimite mesaje promoţionale.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă in acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresă: S.C. Mercury Research S.R.L., Bucureşti, Str. Copilului nr. 16, Sector 1, specificând totodată dreptul pe care dorește să îl exercite asupra datelor sale.

MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE DE UTILIZARE

Societatea poate modifica aceste Condiții la anumite intervale de timp fără o prealabilă înștiințare a Utilizatorilor. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștință publicului în general, şi a Utilizatorilor, în special, prin afișare pe Site. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continua să folosească Serviciile după afișarea lor pe Site-ul web.

DISPOZIŢII DIVERSE

Forţă Majoră

Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute in prezentele Condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea oricăror terți, inclusiv a autorităților competente, de care Societatea nu este responsabilă.

Jurisdicție

Prin înscrierea în Comunitatea eXPRIM, Utilizatorul acceptă că orice dispută legată de folosirea Site-ului este guvernată şi interpretată în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Romania de la sediul Societății. Acest Site poate fi accesat de oriunde în Romania şi de peste hotare. Societatea nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest Site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se afla.

Actualizări

Prezentul document a fost afișat pe Site la data de 10.02.2014.

Recomandă si prietenilor...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email